logo.gif (7099 bytes)

เชิญสัมผัสสุดยอดเสน่ห์เมืองเหนือ

Boutong01.jpg (2043 bytes)

ความสนุกสุขสันต์ทุกฤดูกำลังรอท่านอยู่

ที่….แม่ฮ่องสอน

ฮันนีมูน แพ็คเก็จ HoneyMoon Package
แพ็คเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษเพียงท่านละ 3,970.- เท่านั้น
วันที่ 1 ENGLISH PROGRAME
* บริการรถรับท่านจากท่าสนามบิน - ท่ารถทัวร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ นำท่านเข้าพัก นำท่านเข้าพัก บริการอาหารกลางวัน (หากเข้าพักก่อน 12.00 น.)
** ออกเดินทางไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของฝูงปลาพลวงนับร้อยที่อาศัยอยู่ในถ้ำ พร้อมชมธรรมชาติอัน งดงามของสวนป่า ณ อุทยานถ้ำปลา
*** เดินทางกลับถึงที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหาร

EleRide3.jpg (3509 bytes)

วันที่ 2

BoatTripPai03.jpg (3188 bytes)

06.00 น. เป็นต้นไป : รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางจากที่พักถึงท่าเรือท่าโป่งแดง
08.30 น. ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปาย และเชิญท่านนั่งช้างท่องไพร จากนั้น เชิญสัมผัสหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว, หมู่บ้านกะเหรี่ยงหูยาว, หมู่บ้านกะเหรี่ยงคะยะ ที่หมู่บ้านในสอย พร้อมรับประทาน อาหารกลางวันแบบปิดนิค (อาหารกล่อง)
16.00 น. นมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียะสถานคู่บ้านคู่เมืองพร้อมกันนี้ท่านจะได้ชมความงามของเมืองแม่ฮ่องสอน รอบทิศทาง จากนั้นเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหาร

 

Longne1.jpg (6738 bytes)
วันที่ 3
06.00 น. เป็นต้นไป : รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. เที่ยวชมตลาดแสงเทียน ชมความแปลกของการค้าขายในตลาดภายใต้แสงจากเทียนไข
08.30 น. นำท่านเที่ยวชมโบราณสถาน วัดวาอารามต่าง ๆ อาทิ วัดพระนอน, วัดจองคำ เชิญพบกับศิลป- หัตถกรรม โบราณโดยฝีมือช่างชาวพม่า อาทิ ตุ๊กตาไม้และศิลปกรรมอื่นๆของชาวไทยใหญ่อายุนับร้อยปีและ ปิดท้ายรายการ ด้วยภาพที่ระลึกความทรงจำของท่านที่ สวนสาธารณะหนองจองคำ
11.00 น. กลับที่พักเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

**** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****

อัตรานี้รวม:- - ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) ณ โรงแรม รุคส์ ฮอลิเดย์ พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม
- ค่ารถ - ค่าเรือ - ค่าเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมดในโปรแกรม
- บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน จ.แม่ฮ่องสอน, ท่ารถทัวร์- โรงแรม
** ปีใหม่ (31 ธ.ค.) เพิ่มท่านละ 1,220 บาท (มีแกรนด์ดินเนอร์ 1 มื้อ รวมอยู่ด้วย)

        ฮันนีมูน แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 4,970.- เท่านั้น

วันที่ 1 ENGLISH PROGRAME
* บริการรถรับท่านจากท่าสนามบิน - ท่ารถทัวร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ นำท่านเข้าพัก บริการอาหารกลางวัน (หากเข้าพักก่อน 12.00 น.)
** ออกเดินทางไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของฝูงปลาพลวงนับร้อยที่อาศัยอยู่ในถ้ำ พร้อมชมธรรมชาติอัน งดงามของสวนป่า ณ อุทยานถ้ำปลา
*** เดินทางกลับถึงที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็นใต้แสงเทียน ที่ห้องอาหาร

P_Jhongkham01.jpg (5917 bytes)

วันที่ 2

Candle-Light-Dinner_bg.jpg (76424 bytes)

06.00 น. เป็นต้นไป : รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางจากที่พักถึงท่าเรือท่าโป่งแดง
08.30 น. ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปาย และเชิญท่านนั่งช้างท่องไพร จากนั้น เชิญสัมผัสหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว, หมู่บ้านกะเหรี่ยงหูยาว, หมู่บ้านกะเหรี่ยงคะยะ ที่หมู่บ้านในสอย พร้อมรับประทาน อ

าหารกลางวันแบบปิดนิค (อาหารกล่อง)

16.00 น. นมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียะสถานคู่บ้านคู่เมืองพร้อมกันนี้ท่านจะได้ชมความงามของเมืองแม่ฮ่องสอน รอบทิศทาง จากนั้นเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ใต้แสงเทียน ที่ห้องอาหาร

Elephant.jpg (1267696 bytes)

วันที่ 3
06.00 น. เป็นต้นไป : รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. เที่ยวชมตลาดแสงเทียน ชมความแปลกของการค้าขายในตลาดภายใต้แสงจากเทียนไข
08.30 น. นำท่านเที่ยวชมโบราณสถาน วัดวาอารามต่าง ๆ อาทิ วัดพระนอน, วัดจองคำ เชิญพบกับศิลป- หัตถกรรม โบราณโดยฝีมือช่างชาวพม่า อาทิ ตุ๊กตาไม้และศิลปกรรมอื่นๆของชาวไทยใหญ่อายุนับร้อยปีและ ปิดท้ายรายการ ด้วยภาพที่ระลึกความทรงจำของท่านที่ สวนสาธารณะหนองจองคำ
11.00 น. กลับที่พักเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

**** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****

อัตรานี้รวม:- - ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) ณ โรงแรม รุคส์ ฮอลิเดย์ พร้อมการตกแต่งห้องแบบฮันนีมูน (สำหรับคืนแรกที่เข้าพัก)
- พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (มื้อเย็นใต้แสงเทียนทุกวัน)
- ค่ารถ - ค่าเรือ - ค่าเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมดในโปรแกรม
- บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน จ.แม่ฮ่องสอน, ท่ารถทัวร์- โรงแรม
** ปีใหม่ (31 ธ.ค.) เพิ่มท่านละ 1,220 บาท (มีแกรนด์ดินเนอร์ 1 มื้อ รวมอยู่ด้วย)

 

DAY 1

RmsP3D2N02.jpg (5783 bytes)

RmsP3D2N011.jpg (5491 bytes)

PACKAGE TOUR 3 DAYS 2 NIGHTS ONLY 5,970 BAHT/PERSON

DAY 1
* CHECK IN / WELCOM DRINK & LUNCH (IF CHECK IN BEFORE 1200 a.m.)
** VISIT THAM PLA FOREST PARK. TO SEE THE FISH CAVE, A HOLY PLACE WHERE MANY STRANGELY BIG FISH FROM THE SUBTERRANEAN CAVE, AFTER THAT BACK TO THE HOTEL
EVENING DINNER AT HOTEL LongNeck04.gif (29932 bytes)
**** AT OWN LEISURE
DAY 2
FROM 0600 a.m. BREAKFAST
8.00 a.m. SIGHT SEEING ALONG THE PAI RIVER BY MOTOR BOAT. AND GO JUNGLE TREKKING ON AN ELEPHANT, VISIT THE LONG NECKED KAREN'S VILLAGE (PADONG TRIBE), THE LONG EAR KAREN VILLAGE, KA-YA KAREN VILLAGE, WHERE THE PICNIC LUNCH ON WILL BE SERVED. WAT PHRA THAT DOI KONG MU. THE HILL TOP TEMPLE AFFORD A WONDERFUL VIEW OF THE CITY SURROUNDING BY THE MOUNTAINS, AFTER THAT BACK TO THE HOTEL
EVENING DINNER AT HOTEL

Doi_Kong_Mu_2.gif (11521 bytes)

DAY 3
FROM 0600 a.m. BREAKFAST
7.30 a.m. VISIT THE TEMPLE TOUR, VISIT THE EARLY MORNING MARKET, VISIT THE WAT PHRA NON WITH THE HUGE IMAGE OF RECLINING BUDDHA IN MYANMAR'S STYLE. VISIT WAT CHONG KLANG ADJACENT TO THE WAT CHONG KUM WITH HOUSE GLASS PAINTINGS AND LAST VISIT WOODCARVING BROUGHT FROM MYANMAR OVER 100 YEARS AGO.
11.00 a.m. BACK TO THE HOTEL AND READY TO CHECK OUT FOR TRANSFER OUT.
 • REMARK : FOREIGNER WILL BE ADDED 250 BATH/PERSON FOR LONG NECKED KAREN'S VILLAGE ACTIVITY *

* PACKAGE PROGRAM IS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE *

THE PACKAGE INCLUDED:
 • 2 NIGHTS ACCOMMODATION (TWIN SHARING) AT ROOKS HOLIDAY AND MEALS AS INDICATED
 • VARIOUS SIGHT SEEING TOURS AND TREK
 • AIRPORT/BUS TERMINAL TRANSFER ROUND TRIP
 • ** NEW YEAR EVE (31 DEC.) : 900 BAHT WILL BE ADDED FOR GRAND DINNER EXTRA COST. **
 

 

 

 

pr78599.jpg (3444 bytes)

ro.gif (7704 bytes)

HONEYMOON PACKAGE 3 DAYS 2 NIGHTS ONLY 6,970 BAHT/PERSON

DAY 1
* CHECK IN / WELCOM DRINK & LUNCH (IF CHECK IN BEFORE 1200 a.m.)
** VISIT THAM PLA FOREST PARK. TO SEE THE FISH CAVE, A HOLY PLACE WHERE MANY STRANGELY BIG FISH FROM THE SUBTERRANEAN CAVE, AFTER THAT BACK TO THE HOTEL
EVENING CANDLE LIGHT DINNER AT HOTEL 04Lancellottidining_tall.jpg (8583 bytes)
**** AT OWN LEISURE
DAY 2
FROM 0600 a.m. BREAKFAST
8.00 a.m. SIGHT SEEING ALONG THE PAI RIVER BY MOTOR BOAT. AND GO JUNGLE TREKKING ON AN ELEPHANT, VISIT THE LONG NECKED KAREN'S VILLAGE (PADONG TRIBE), THE LONG EAR KAREN VILLAGE, KA-YA KAREN VILLAGE, WHERE THE PICNIC LUNCH ON WILL BE SERVED. WAT PHRA THAT DOI KONG MU. THE HILL TOP TEMPLE AFFORD A WONDERFUL VIEW OF THE CITY SURROUNDING BY THE MOUNTAINS, AFTER THAT BACK TO THE HOTEL
EVENING CANDLE LIGHT DINNER AT HOTEL

pr85680.jpg (2271 bytes)

DAY 3
FROM 0600 a.m. BREAKFAST
7.30 a.m. VISIT THE TEMPLE TOUR, VISIT THE EARLY MORNING MARKET, VISIT THE WAT PHRA NON WITH THE HUGE IMAGE OF RECLINING BUDDHA IN MYANMAR'S STYLE. VISIT WAT CHONG KLANG ADJACENT TO THE WAT CHONG KUM WITH HOUSE GLASS PAINTINGS AND LAST VISIT WOODCARVING BROUGHT FROM MYANMAR OVER 100 YEARS AGO.
11.00 a.m. BACK TO THE HOTEL AND READY TO CHECK OUT FOR TRANSFER OUT.
 • REMARK : FOREIGNER WILL BE ADDED 250 BATH/PERSON FOR LONG NECKED KAREN'S VILLAGE ACTIVITY *

* PACKAGE PROGRAM IS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE *

THE PACKAGE INCLUDED:
 • 2 NIGHTS ACCOMMODATION : SUPERIOR BUILDING TYPE DECORATED WITH HONEYMOON AMINETIES ON THE FIRST NIGHT OF ARRIVAL
 • 7 MEALS CANDLE - LIGHT DINNER
 • VARIOUS SIGHT SEEING TOURS AND TREK
 • AIRPORT/BUS TERMINAL TRANSFER ROUND TRIP
 • ** NEW YEAR EVE (31 DEC.) : 900 BAHT WILL BE ADDED FOR GRAND DINNER EXTRA COST. **
BANGKOK OFFICE: 4 VIPHAVADEERANGSIT RD.(SOI 2), DINDANG, BKK 10400 TEL: 02-277-5256  FAX: 02-692-0094
Home

but2.gif (9908 bytes)

but3.gif (9347 bytes)

but1.gif (14387 bytes)

but5.gif (9597 bytes)

but4.gif (9664 bytes)

email13.gif (4070 bytes)

line.gif (4120 bytes)